Privacybeleid Atelier De Pretletter

https://www.atelierdepretletter.nl

Over ons privacybeleid:

Atelier De Pretletter geeft veel om jouw privacy.  Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij
nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie
die wij over jou en je gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen je gegevens nooit voor
commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het
gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Atelier De Pretletter.

De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden
is 14/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande
versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waar deze
gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met
derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan je uit op welke wijze wij jouw gegevens opslaan
en hoe wij jouw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de
door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als je vragen hebt over ons privacybeleid kun je contact
opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, je vindt de contactgegevens aan het einde van ons
privacybeleid.

Over de gegevensverwerking
Hieronder kun je lezen op welke wijze wij jouw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan,
welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware:
JouwWeb B.V.
Onze webwinkel is ontwikkeld met software vanJouwWeb. Persoonsgegevens die je ten behoeve
van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. JouwWeb
heeft toegang tot je gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen je gegevens
nooit gebruiken voor een ander doel. JouwWeb.nl is op basis van de overeenkomst die wij met hen
hebben gesloten verplicht om passendebeveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen
bestaan uit de toepassing van SSLencryptie en een sterk wachtwoordbeleid. JouwWeb maakt gebruik van cookies
om technische informatie te verzamelen met betrekking tot je gebruik van de software, er worden geen
persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. JouwWeb behoudt zich het recht voor om
verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

Webhosting:
JouwWeb B.V.
Wij nemen webhosting en e maildiensten af van JouwWeb. Zij verwerken persoonsgegevens
namens ons en gebruiken je gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens
verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. JouwWeb heeft
passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik
van je persoonsgegevens te voorkomen. JouwWeb is op grond van de overeenkomst tot
geheimhouding verplicht.

E--mail en mail en mailinglijstenmailinglijsten
MailChimp
Wij verwachten op een later moment onze e--mail nieuwsbrieven met MailChimp te gaan verzenden. mail nieuwsbrieven met MailChimp te gaan verzenden. MailChimp zal je naam en eMailChimp zal je naam en e--mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke emailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e--mail die mail die dan geautomatiseerd via onze websitedan geautomatiseerd via onze website is verzonden zie jede ‘unsubscribe’ link staan. Klik je hierop en is verzonden zie jede ‘unsubscribe’ link staan. Klik je hierop en voltooi je deze actie, dan ontvang je onze nieuwsbrief niet meer. Je persoonsgegevens worden door voltooi je deze actie, dan ontvang je onze nieuwsbrief niet meer. Je persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechninternettechnologieën die inzichtelijk maken of e--mails worden geopend en gelezen.  MailChimp behoudt zich het recht voor om je gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Gmail
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e--mailverkeer gebruik van de diensten van Gmail. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie  van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen.  Gmail heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e--mailverkeer vertrouwelijk.

JouwWeb B.V. (webhost)
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e--mailverkeer gebruik van de diensten van JouwWeb.  Deze partij heeft passende technische  en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. JouwWeb heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons  e--mailverkeer vertrouwelijk.

Payment processorsPayment processors
Mollie
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals je bankrekeningje bankrekening-- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden  te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen  met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart je gegevens niet langer dan op  grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Rabobank
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van de Rabobank. De Rabobank verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals je bankrekening en/of creditcardnummer. De Rabobank heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. De Rabobank behoudt zich het recht voor je gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. De Rabobank deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot je financiële  positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de Rabobank's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. De Rabobank bewaart onderdelen van de Rabobank's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. De Rabobank bewaart je je gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Beoordelingen
WebwinkelKeur
Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als je een review achterlaat via WebwinkelKeur dan ben je verplicht om je naam, naam, e--mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan je bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert  je naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met je opnemen om een toelichting op jouw review te geven. In het geval dat wij je uitnodigen om een review achter te laten delen wij je naam en e--mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel je uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.


Verzenden en logistiek
PostNL
Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om je pakket bij jouw te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij je naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL gegevens onderaannemers inschakelt, stelt PostNL je gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

DHL
Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om je pakket bij je te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij je naam, adres en woonplaatsgegevens met DHL delen. DHL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DHL onderaannemers inschakelt, stelt DHL je gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.


Facturatie en boekhouden
Microsoft Excel
Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Microsoft Excel. Wij delen je naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot je bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van een boekhouder/salarisadministrateur, Mw. Q.M. Rijsbergen--de Roo. Mw. Q.M. Rijsbergen--de Roo is tot geheimhouding verplicht en zal je gegevens vertrouwelijk behandelen. Microsoft Excel en onze boekhouder/salarisadministrateur gebruiken je persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Externe verkoopkanalen
1001 Concepten B.V.
Wij bieden een deel van onze creatieve workshops aan via het platform van 1001 Concepten. Als je via dit platform een aanvraag plaatst dan deelt 1001 Concepten bestel-- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om je aanvraag af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met je gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om je gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerkingng
Wij gebruiken je gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. Wij gebruiken je gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om -- anders dan op jouw verzoek --op een later moment contact met je op te nemen,  vragen wij je hiervoor expliciet toestemming. Je gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld je IP--adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Atelier Atelier –– De De Pretletter op grond van een wettelijke verplichting worden ogehouden tot het delen van je gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen jouw gegevens te delen, , maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.


Bewaartermijnen
Wij bewaren je gegevens zolang je cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij je klantprofiel bewaren totdat jij aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot je cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van je opdracht hebben vervaardigd.


Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je, je op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van je gegevens enkel naar het bij ons reeds bekende  e--mailadres. In het geval dat je jouw gegevens op een ander e--mailadres of per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen om je te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de  machineleesbare  gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. Je hebt te allen tijde het recht om om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie  op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e--mailadres een kopie van alle gegevens  met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben,  onder vermelding van de categorie waaronder wij deze  gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen  aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op  je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze persoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e--mailadres een bevestiging dat de gegevens tot jij de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw  persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op  het bij ons bekende e--mailadres mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over jou, die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden  zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw  persoonsgegevens door of in opdracht van Atelier - De Pretletter. Als je bezwaar maakt zullen wij persoonsgegevens door of in opdracht van TraktatieWorkshop.nl. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van je bezwaar. Is je bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan jou ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken je gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

CookiesCookies
Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”--dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe  bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over je surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets  interpreteren en op die manier je  bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Googlediensten en producten.

Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij je daarvan per per e-mail op de mail op de hoogte.

Contactgegevens

Atelier - De De Pretletter (bedrijfsonderdeel van TraktatieWorkshop.nl)
Korstmos 37
2914 XB Nieuwerkerk aan den IJssel
Nederland
T +31 180324946
E info@info@atelierdepretletteratelierdepretletter

Contactpersoon voor privacyzaken
Yvonne Kervezee